Skistar

 

Customer story

Skistar creates customer loyalty through Marketing Automation

Skistar had a need to streamline their business processes to increase sales and reduce administrative work. Through the implementation of Marketing Automation, Skistar, has achieved new working methods, good sales results and also created a more efficient everyday life for their salespeople.

Customer: Skistar
Solution: Marketing Automation

Skistar owns and operates ski resorts in Sälen, Åre, Vemdalen, Tysil and Hemsedalen, as well as in Hammarbybacken in the center of Stockholm and in the family-friendly ski resort of St. Johann in Austria. Skistar’s goals and visions are to create memorable ski experiences and have a leading range as a European alpine destination.

”In an age where technology is advancing as rapidly as ranges of products and services increases, it becomes increasingly important for companies to nurture their customer relationships.”

Mathias Lindström

Marketing Director, Skistar

Skistar that offers a seasonal product, has a holistic approach throughout the year. Something that has contributed to the relationship between customer and business can be kept alive.

A live customer relationship all year round

It is October and at Skistar the winter ski holiday bookings are in full swing. In the company’s lingo, this is called the months of great sales, yet by placing great emphasis on customer relations, Skistar has, despite its seasonal product, a year-round awareness that generates various types of sales throughout the year.

Mathias Lindström works as marketing director at the company and has overall responsibility for market communications, and how they are linked to sales. According to him, CRM has become both more important and become a higher priority in recent years. At our ski resorts, we have many repeat customers each year who live in the same house, for the same week of the year. We have noticed that it is very important to keep them.

It is also more cost effective to nurture existing relationships than creating new ones through bought advertising. With a focus on good customer relationships, an effective sales channel is created. Connected to an annual plan and sales statistics, the company can see when to process each specific customer. This is done almost exclusively via e-mail, yet through one-to-one communication rather than mass mailing. With today’s advanced technologies everything happens fast, yet it is important that communications are not inflated.

”I think many make the mistake of sending too much mass information. We try to contact each customer based on when it suits them best. This is something which creates loyalty and contributes to increased sales.”

Mathias Lindström

Marketing Director, Skistar

A well-planned annual cycle

In order never lose a customer, Skistar always keeps the relationship active, yet based on different aspects and at different points in the year. An annual cycle begins in May, when the seasonal program is sent out and the old customers are given the opportunity to book what they want.

”We see a pattern that people plan their holidays earlier and earlier.”

Mathias Lindström

Marketing Director, Skistar

Autumn’s great sales months are then followed by additional sales towards the end of the year, when customers are offered other products such as ski lift tickets. During the season, communication is more informative. We lie low and let a customer choose if they want to use information such as local web sites. When the customer returns home a direct evaluation phase follows, often containing some form of offer.

”Directly after a ski holiday people are most eager to go again. Customers who had a ski holiday in January usually get an offer to book a new trip for Easter. Finally, a sedate communication phase follows when the season ends and the customer is informed of any news before next winter.”

Mathias Lindström

Markneting Director, Skistar

Releye as a partner

Enjoying continuous growth, Skistar has chosen to work with Releye who will carry out an entire implementation.

”It is an investment in a system designed to simplify our daily lives, concludes Mathias Lindstrom who does not believe that the economic downturn will affect Skistar that much:

Ski holidays are a healthy vacation form which is popular these days. People get to move around and are together outdoors in the fresh air. As time becomes an increasingly scarce luxury, people’s vacations become an increasingly important part of their lives.”

Mathias Lindström

Marketing Director, Skistar

Get inspired by our customers

Nordnet

One view of the customers

Retail bank

Analysis tools for marketing

Mockfjärds Fönstermästaren

A mobile operating systems

Skistar

 

Kundens berättelse

Skistar skapar lojalitet och merförsäljning med hjälp av Marketing Automation

Skistar hade ett behov av att effektivisera sina affärsprocesser för att öka försäljningen och minska det administrativa arbetet. Genom implementering av Marketing Automation har Skistar uppnått nya arbetssätt, goda resultat inom försäljning, och även skapat en effektivare vardag för deras säljare.

Kund: Skistar
Lösningar: Marketing Automation

Skistar äger och driver skidanläggningar i Sälen, Åre, Vemdalen, Tysil och hemsedalen,  samt i Hammarbybacken mitt centrala Stockholm och i den familjära skidorten St. Johann i Österrike. Skistars mål och vison är att skapa minnesvärda skidupplevelser och ha ett ledande utbud inom europeiska alpindestinationer.

”I en tid där teknikutvecklingen går lika snabbt fram som utbuden av produkter och tjänster ökar, blir det allt viktigare för företag att vårda sina kundrelationer.”

Mathias Lindström

Marknadsdirektör, Skistar

Skistar som erbjuder en säsongsprodukt, har ett helhetstänk året runt. Något som har bidragit till att relationen mellan kund och företag kan hållas levande.

En levande kundrelation året runt

Det är oktober och hos Skistar bokas vinterns skidsemester för fullt. I företagets mun kallas denna tid för stora införsäljningsmånaderna, men genom att lägga stor vikt vid sina kundrelationer, har Skistar, trots sin säsongsprodukt, ett helhetstänk som genererar i olika typer av försäljning året runt.

Mathias Lindström arbetar som marknadsdirektör på företaget och har ett övergripande ansvar för marknadskommunikationen, och hur den är kopplad till försäljningen. Enligt honom har CRM blivit både viktigare och högre prioriterat under de senaste åren. På våra skidorter har vi många återkommande kunder som varje år bor i samma hus, under samma vecka. Vi har märkt att det är väldigt viktigt att behålla dem.

Det är dessutom mer kostnadseffektivt att vårda befintliga relationer än att skapa nya genom köpt reklam. Med fokus på en god kundrelation skapas även en effektiv säljkanal. Kopplat till en årsplan och säljstatistik, kan företaget se när de ska bearbeta varje specifik konsument. Detta sker nästan uteslutande med e-mejl, men via one-to-one-kommunikation, istället för masskommunikation. I dagens teknikutveckling går det hur fort som helst, men det är viktigt att det inte uppstår inflation i kommunikationen.

”Jag tror många begår misstaget att skicka för mycket massinformation. Vi försöker att kontakta varje kund anpassat efter när det passar just denne”, säger Mathias Lindström. Något som han menar även skapar lojalitet och bidrar till merförsäljning.”

Mathias Lindström

Marknadsdirektör, Skistar

En välplanerad årscykel

För att aldrig tappa kunden, håller Skistar alltid relationen till denna levande, men utifrån olika aspekter under olika delar av året. En årscykel börjar i maj, då säsongsprogrammet numera släpps och de gamla kunderna ges en möjlighet att boka vad de vill.

”Vi ser ett mönster att människor planerar sina semestrar allt tidigare.”

Mathias Lindström

Marknadsdirektör, Skistar

Höstens stora införsäljningsmånader följs sedan upp av merförsäljning i slutet av året, då man erbjuder konsumenten andra produkter, som exempelvis liftkort. Under själva säsongen är kommunikationen mer informativ. Man ligger lågt och låter kunden själv välja ifall den vill nyttja information som lokala webbsajter. När kunden sedan kommer hem följer en direkt utvärderingsfas, ofta även innehållande någon form av erbjudande.

”Direkt efter skidsemestern är folk som mest sugna på att åka ytterligare en gång. Januarikunder brukar få erbjudanden om att boka en ny resa till påsk”, berättar Mathias Lindström. Slutligen följer en stillsam kommunikation, då säsongen går mot sitt slut och kunden informeras om nyheter inför nästa vinter.”

Mathias Lindström

Marknadsdirektör, Skistar

Releye som partner

Med en kontinuerlig tillväxt har Skistar nyligen valt att arbeta tillsammans med Releye som ska sköta hela implementeringen.

”Det är en investering i ett system som syftar till att förenkla vår vardag”, avslutar Mathias Lindström som inte tror att konjunkturen kommer att påverka Skistar så mycket. Skidsemestern är en sund semesterform som ligger i tiden. Man rör på sig och är tillsammans i friska luften. Och då tiden blir en allt knappare resurs, blir även semestern en allt viktigare del i människans liv.”

Mathias Lindström

Marknadsdirektör, Skistar

Inspireras av våra kunder

Nordnet

En enhetlig bild av kunden

Retail bank

Analysverktyg för marknadsbearbetning

Mockfjärds Fönstermästaren

Mobilt verksamhetssystem