Retail Bank

Customer story

Retail Bank optimizes and streamlines their campaign processes with help of marketing automation

We helped a leading retail bank realize the needs to optimize and streamline their campaign process. The solution became marketing automation.

”Releye’s strength is the understanding of our customers’ market processes. This helps us to quickly present a flexible working method and a sustainable IT solution, which at the same time is cost-effective, which our customers demand. We have a think, a method and a structural capital that make these types of projects possible for all our customers and it is quick to implement the processes and services.”

Markus Ewers

Founder, Releye

Background

 

At the start of the project, the company had already come a long way with their market processes and had a structured approach to content, social media and online and offline advertising with successful results. But they saw that the potential could be even better with tools in Marketing Automation.

One of the challenges that the company was facing was that the report and analysis work was largely done manually, which made it difficult to continuously monitor the results and the possibility of continuously optimizing the marketing activities. They also had difficulty handing over campaign management to other team members because the lack of tools meant that they worked in silos. Finally, they also did not have a good enough overview of the entire market management.

The project goals set were therefore:

 • Create an overall picture of marketing planning and campaigns
 • Reduce the dependency on a transparent campaign view that is accessible to everyone
 • Improve the follow-up and increase conversions, the ability to set goals and follow the outcome of campaigns in real time

Solution

The company says that thanks to the new tool, they can have a continued targeted dialogue with customers and prospectus without being mass marketing. They can also ensure that they target the right target groups in their digital ads and have the opportunity to measure the conversion rate in all campaigns. Now they can control the results themselves and can make quick follow-ups.

  Get inspired by our customers

  Trygg-Hansa

  Automated scorecard system

  Thomas Cook

  Customized customer support system

  Nordnet

  Digital forms, e-signing, automation and cloud storage

  Retail Bank

  Kundens berättelse

  Retail Bank optimerar och effektiviserar sina kampanjprocesser med hjälp av marketing automation 

  Vi hjälpte en ledande retail bank att realisera behoven för att optimera och effektivisera sina kampanjprocessen. Lösnigen blev marketing automation.  

  ”Releyes styrka är förståelsen för våra kunders marknadsprocesser. Det bidrar till att vi snabbt kan presentera ett smidigt arbetssätt och en hållbar IT-lösning som samtidigt är kostnadseffektiv, vilket våra kunder efterfrågar. Vi har ett tänk, en metod och ett strukturkapital som gör att dessa typer av projekt blir möjliga för alla våra kunder och det går snabbt att implementera processerna och tjänsterna.”

  Markus Ewers

  Grundare, Releye

  Utgångsläge

  Vid projektets start hade företaget redan kommit långt med sina marknadsprocesser och hade ett strukturerat arbetssätt för content, sociala medier samt annonsering online och offline med framgångsrika resultat. Men de såg att potentialen kunde bli ännu bättre med verktyg inom Marketing Automation.

  En av utmaningarna för företaget var att rapport- och analysarbetet till stor del gjordes manuellt, vilket försvårade en kontinuerlig uppföljning av resultatet och möjligheten att löpande optimera marknadsaktiviteterna. De hade också svårt att lämna över kampanjhanteringen till andra teammedlemmar eftersom avsaknaden av verktyg gjorde att de jobbade i silos. Slutligen hade de inte heller en tillräckligt bra överblick över hela marknadshanteringen.

  Projektmålen som sattes upp var därför:

  • Skapa en övergripande bild av marknadsplanering och kampanjer
  • Minska personberoendet genom en transparent kampanjvy som är tillgänglig för alla
  • Förbättra uppföljningen och öka konverteringar, möjlighet att sätta mål och i realtid följa utfallet av kampanjer

  Lösning

  Företaget uttrycker att de tack vare det nya verktyget kan ha en fortsatt riktad dialog med kunder och prospekts utan att det blir massmarknadsföring. De kan också säkerställa att de riktar sig till rätt målgrupper i sina digitala annonser samt har möjlighet att mäta konverteringsgraden i samtliga kampanjer. Nu kan de själva kontroll över resultatet och kan göra snabba uppföljningar.

   Inspireras av våra kunder

   Trygg-Hansa

   Automatiserad uppföljning

   Thomas Cook

   Skräddarsytt kundstödssystem

   Nordnet

   Digitala avtal, e-signering, automatisering och molnlagring